Logo Balieplus

ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE KANTOORAANSLUITING BIJ BALIEPLUS B.V.

1 oktober 2016

De onderstaande voorwaarden zijn integraal van toepassing op de aansluiting tussen Balieplus B.V. (verder: “Balieplus”) en het kantoor (hierna ook: “de aansluiting”)

Bij de aansluiting is uitgegaan van het volgende:

  1. Balieplus is een dienstverlenende organisa­tie ten behoeve van juridische professionals.
  2. Onder juridische professionals wordt verstaan beëdigde advocaten en (kandidaat-)notarissen
  3. In het kader van haar dienstverlening ten behoeve van juridische professionals biedt Balieplus de mogelijkheid aan van aansluiting van kantoren, welke aansluiting het kantoor het recht geeft om ten behoeve van het kantoor, alsmede de daaraan verbonden juridische professionals en werkzame personeelsleden, gebruik te maken van faciliteiten zoals die op enig moment door of door tussenkomst van Balieplus worden aangeboden.

Artikel 1 – Inhoud en duur

Artikel 2 – Reikwijdte aansluitingsovereenkomst

Artikel 3 – Bijdrageverplichting

3.1   Gedurende de looptijd van de aansluiting zal het kantoor aan Balieplus een bijdrageverplichting verschuldigd zijn. De omvang van de bijdrageverplichting is gelijk aan een gefixeerd bedrag per jaar per aan het kantoor verbonden juridische professionals.

Een besluit van Balieplus tot vaststel­ling van dat bedrag wordt via de daartoe bestemde factuur schriftelijk bekend gemaakt aan het kantoor.

De gefixeerde bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht. Een besluit tot vaststelling van de wijziging van de omvang van dat bedrag wordt in de maand september per brief bekend gemaakt aan het kantoor.

3.2   De bijdrageverplichting per aan het kantoor verbonden juridische professional bedraagt per 1 januari 2003 EUR 40,-. Bovendien kan Balieplus een maximum verbinden aan de bijdrageverplichting per kantoor, afhankelijk van de omvang van het kantoor. Jaarlijks zal het in de eerste volzin bedoelde bedrag kunnen worden aangepast aan de wijziging van de consumentenprijsindex (CPI alle huishoudens 1990 = 100), zoals deze cijfers worden bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage.

Indien het kantoor zich in de loop van een kalenderjaar aansluit, is de bijdrageverplichting pro rata per kwartaal verschuldigd, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aansluitingsdatum.

3.3   Peildatum voor de vaststelling van de in concreto door het kantoor te betalen bijdrageverplichting is de datum van ingang van de aansluiting en de in de maand februari werkzame juridische professionals van ieder daarop volgend kalenderjaar.

3.4   De bijdrageverplichting als bedoeld in dit artikel is niet verschuldigd door kantoren die uitsluitend gebruik maken van de door tussenkomst van Balieplus per 26 augustus 1997 afgesloten faciliteit van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten.

3.5   Het kantoor verbindt zich de door haar verschuldigde bijdrageverplichting te voldoen binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur van Balieplus. Na overschrijding van die betalingstermijn verkeert het kantoor van rechtswege jegens Balieplus in verzuim.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid 

4.1   Ter zake van door Balieplus zelf aangeboden en geleverde diensten en goederen aanvaardt Balieplus slechts aansprakelijkheid, voor zover het kantoor aantoont dat door haar veronderstelde schade het rechtstreeks gevolg is van op of bewuste roekeloosheid van de zijde van Balieplus of haar leidinggevende ondergeschikten. Aansprakelijkstelling van Balieplus in verband met diensten en goederen die door derden worden aangeboden, geleverd of uitgevoerd, is tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 – Beëindiging 

5.1   Ieder der partijen is bevoegd deze aansluiting op te zeggen tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Opzegging vindt plaats bij aangetekende brief of email.

5.2   Balieplus is gerechtigd de aansluiting op te zeggen met inachtneming van een termijn van één kalendermaand, indien de in het aanmeldingsformulier opgegeven kantoorcombinatie wordt ontbonden, wordt opgezegd of op andere wijze eindigt, dan wel indien het kantoor niet langer voldoet aan de onder (2) van de considerans omschreven maatstaf.

5.3   Het bepaalde in de vorige leden laat de bevoegdheid van één van de partijen tot ontbinding van deze aansluiting onverlet.

5.4   Indien de aansluiting eindigt:
a. door opzegging van de zijde van het kantoor;
b. door opzegging overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid;
c. door ontbinding van de zijde van Balieplus als gevolg van een aan het kantoor toe te rekenen omstandigheid is het kantoor, indien het kantoor op dat moment deelneemt aan één of meer duurovereenkomsten met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar na de datum van opzegging, aan Balieplus een uittredingsbijdrage verschuldigd ter hoogte van EUR 70,- per aan het kantoor verbonden juridische professional op de datum van beëindiging. Het kantoor verbindt zich deze bijdrage binnen dertig dagen na schriftelijke vaststelling door Balieplus aan Balieplus te vergoeden. Bij overschrijding van deze termijn verkeert het kantoor van rechtswege jegens Balieplus in verzuim.

Artikel 6 – Slotbepalingen

6.1   Het kantoor staat er jegens Balieplus voor in dat alle door hem aan Balieplus verstrekte gegevens in verband met de aansluiting juist en volledig zijn.

6.2   Partijen kiezen ieder domicilie aan het adres vermeld in het aanmeldingsformulier, totdat één van partijen schriftelijk aan de ander opgave heeft gedaan van een ander adres.

6.3          Op de aansluiting is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de aansluiting zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij het geschil volgens de van toepassing zijnde wettelijke regeling aan een kantonrechter dient te worden voorgelegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE INDIVIDUELE AANSLUITING BIJ BALIEPLUS B.V.

1 oktober 2016

De onderstaande voorwaarden zijn integraal van toepassing op de individuele aansluiting van de juridische professional (hierna ook: “de aansluiting”) bij Balieplus B.V. (verder: “Balieplus”)

Bij de aansluiting is uitgegaan van het volgende:

  1. Balieplus is een dienstverlenende organisa­tie ten behoeve van juridische professionals.
  2. Onder juridische professionals wordt verstaan beëdigde advocaten en (kandidaat-)notarissen
  3. In het kader van haar dienstverlening ten behoeve van juridische professionals biedt Balieplus de mogelijkheid aan van aansluiting van akantoren, welke aansluiting het kantoor het recht geeft om ten behoeve van het kantoor, alsmede de daaraan verbonden juridische professionals en werkzame personeelsleden, gebruik te maken van faciliteiten zoals die op enig moment door of door tussenkomst van Balieplus worden aangeboden. De voorwaarden van deze aansluiting zijn vastgelegd in de “algemene voorwaarden met betrekking tot de kantooraansluiting bij Balieplus B.V.”, laatstelijk daterend van 1 oktober 2016. Balieplus is bereid om ook aan individuele advocaten, dat wil zeggen onafhankelijk van de organisatie waarbinnen zij de praktijk uitoefenen, de mogelijkheid van aansluiting te bieden, op grond van welke aansluiting een bepaald pakket van diensten kan worden geboden.

Artikel 1 – Inhoud en duur

1.1  De aansluiting geeft de juridische professional het recht om, uitsluitend ten behoeve van hemzelf of haarzelf, gebruik te maken van bepaalde door of door tussenkomst van Balieplus aangeboden faciliteiten, indien en voor zover deze faciliteiten daartoe door Balieplus uitdrukkelijk zullen zijn aangewezen. De juridische professional erkent dat deze aansluiting niet van rechtswege het recht geeft om gebruik te maken van alle faciliteiten die zij aan bij haar aangesloten kantoren aanbiedt, doch is beperkt tot de gebruikmaking van aldus door Balieplus daartoe aangewezen op individuele juridische professionals gerichte faciliteiten. De gebruikmaking van door of door tussenkomst van Balieplus aangeboden diensten en producten zal worden beheerst door daartoe afzonderlijk te sluiten overeenkomsten hetzij met Balieplus, hetzij met een derde. Op dergelijke overeenkomsten zijn deze voorwaarden mede van toepassing, voor zover in eerstgenoemde overeenkomsten daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In voornoemde zin dienen de aansluiting en deze voorwaarden als een raamovereenkomst te worden gekwalificeerd.

1.2  De aansluiting gaat in op de datum van ontvangst door Balieplus van de aanmelding, tenzij Balieplus binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze aanmelding schrifte­lijk aan ondergetekende bericht de aanmelding te weigeren.

1.3  De aansluiting geldt voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 – Reikwijdte aansluitingsovereenkomst

2.1  Drager van de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze aansluiting is de juridische professional.

Artikel 3 – Bijdrageverplichting

3.1  Gedurende de looptijd van de aansluiting is de advocaat aan Balieplus een bijdrageverplichting verschuldigd. De omvang van de bijdrageverplichting is, indien van toepassing, gelijk aan een gefixeerd bedrag per jaar. De omvang van die gefixeerde bijdrage wordt jaarlijks, voor het eerst per 1 januari 1999, vastgesteld.

Een besluit van Balieplus tot vaststel­ling van dat bedrag wordt via de daartoe bestemde factuur schriftelijk bekend gemaakt aan de advocaat.

De gefixeerde bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht. Een besluit tot vaststelling van de wijziging van de omvang van dat bedrag wordt in de maand september per brief bekend gemaakt aan het advocatenkantoor.

3.2  De bijdrageverplichting per juridische professional bedraagt per 1 januari 2003 EUR 40,-. Jaarlijks zal het in de eerste volzin bedoelde bedrag kunnen worden aangepast aan de wijziging van de consumentenprijsindex (CPI alle huishoudens 1990 = 100), zoals deze cijfers worden bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ‘s-Gravenhage.

Indien de juridische professional zich in de loop van een kalenderjaar aansluit, is de bijdrageverplichting pro rata per kwartaal verschuldigd, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aansluitingsdatum.

3.3  De juridische professional verbindt zich de door haar ver­schuldigde bijdrageverplichting te voldoen binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur van Balieplus. Na overschrijding van die betalingstermijn verkeert de advocaat van rechtswege jegens Balieplus in verzuim.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1  Ter zake van door Balieplus zelf aangeboden en geleverde diensten en goederen aanvaardt Balieplus slechts aan­sprakelijkheid, voor zover de juridische professional aantoont dat door hem of haar veronderstelde schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Balieplus of haar leidinggevende ondergeschik­ten. Aansprakelijkstelling van Balieplus in verband met diensten en goederen die door derden worden aangeboden, geleverd of uitgevoerd, is tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 – Beëindiging

5.1  Ieder der partijen is bevoegd deze aansluiting op te zeggen tegen het einde van het kalenderjaar met inacht­neming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Opzegging vindt plaats bij aangetekende brief of email.

5.2  Balieplus is gerechtigd de aansluiting op te zeggen met inachtneming van een termijn van één kalendermaand, indien de juridische professional niet langer voldoet aan de onder (2) van de considerans omschreven maatstaf.

5.3  Het bepaalde in de vorige leden laat de bevoegdheid van één van de partijen tot ontbinding van deze aansluiting onverlet.

5.4  Indien de aansluiting eindigt:
a. door opzegging door de juridische professional;
b. door opzegging overeenkomstig artikel 5.2;
c. door ontbinding van de zijde van Balieplus als gevolg van een aan de juridische professional toe te rekenen omstandigheid is de juridische professional, indien hij of zij op dat moment deelneemt aan één of meer duur-overeenkomsten met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar na de datum van opzegging, aan Balieplus een uittredingsbijdrage verschuldigd ter hoogte van e 90,–. De juridische professional verbindt zich deze bijdrage binnen dertig dagen na eerste schriftelijk verzoek door Balieplus daartoe aan Balieplus te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn verkeert de juridische professional van rechtswege jegens Balieplus in verzuim.

5.5  Indien de juridische professional zich gedurende de aansluiting verbindt aan een kantoorcombinatie of samenwerkingsverband die respectievelijk dat als zodanig reeds bij Balieplus als kantoor is aangesloten, is de juridische professional gerechtigd de onderhavige aansluiting tegen het einde van het lopende kalenderjaar te doen beëindigen, mits de schriftelijke verklaring van de juridische professional dat hij de aansluiting om die reden Balieplus vóór 1 december van het lopende kalenderjaar zal hebben bereikt.

Artikel 6 – slotbepalingen

6.1  De juridische professional staat er jegens Balieplus voor in dat alle door hem of haar aan Balieplus verstrekte gegevens in verband met de aansluiting juist en volledig zijn.

6.2  Partijen kiezen ieder domicilie aan het adres vermeld in het aanmeldingsformulier, totdat één van partijen schriftelijk aan de ander opgave heeft gedaan van een ander adres.

6.3  Op de aansluiting is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de aansluiting zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij het geschil volgens de van toepassing zijnde wettelijke regeling aan een kantonrechter dient te worden voorgelegd.