Logo Balieplus

Over Balieplus
Balieplus is de serviceorganisatie voor de advocaten en notarissen in Nederland.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Balieplus hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Privacywet en verwerken ze enkel voor gebruik binnen Balieplus. Persoonsgegevens worden niet door Balieplus verkocht en enkel doorgegeven aan de partners van Balieplus ter controle op het rechtmatige gebruik van de voordelen op producten en/of diensten bij deze partners.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. De laatste versie kung u vinden op onze website(s).

Indien u lid bent of wordt van Balieplus, een vraag stelt of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan Balieplus verstrekt, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze Privacyverklaring.
Ook als u een bezoek brengt aan www.balieplus.nl worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u www.balieplus.nl bezoekt verklaart u dat u akkoord gaat met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Balieplus website www.balieplus.nl (inclusief: vacatures.balieplus.nl) maakt gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De anonieme informatie die we daarbij verkrijgen wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een Verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

De Privacyverklaring bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1. Verantwoordelijke
2. Welke gegevens verzamelt Balieplus, voor welk doel en gedurende welke periode
2.1 Persoonsgegevens van leden
2.2 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5. Wijziging van de Privacyverklaring
6. Meldplicht

Balieplus adviseert u om deze privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Balieplus, website: www.balieplus.nl (inclusief vacatures.balieplus.nl)
Vlietweg 15, 2266 KA Leidschendam
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: info@balieplus.nl

2. Welke persoonsgegevens registreert Balieplus, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens van leden
In het kader van uw lidmaatschap (persoonlijke lidmaatschap / kantoorlidmaatschap) worden de volgende gegevens verwerkt, waaronder ook een aantal persoonsgegevens:

a) kantoornaam
b) geslacht
c) initialen, voor- en achternaam + titel
d) adresgegevens
e) telefoonnummer
f) e-mailadres (voor contact en facturatie)
g) functie
h) aantal advocaten/(kandidaat)notarissen
i) arrondissement
j) rechtsgebieden
k) lidmaatschap specialisatieverenigingen
l) afgenomen producten/diensten
m) lidnummer
n) het door u gekozen type lidmaatschap
o) datum start en einde lidmaatschap

Doel van de verwerking
Balieplus verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van uw lidmaatschap
Balieplus gebruikt uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door uw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met u op te nemen over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

Verstrekken van informatie over diensten en producten van Balieplus
Balieplus gebruikt uw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het verstrekken van het Accountantsmagazine of van andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Balieplus.

E-mailing: informatie en aanbiedingen van Balieplus
Balieplus gebruikt uw e-mailadres om per e-mail de nieuwsbrief en voor u interessante informatie van Balieplus te sturen, tenzij u heeft aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Tevens gebruikt Balieplus het arrondissement, rechtsgebied en specialisatievereniging om u op de hoogte te houden van voor uw arrondissement, rechtsgebied en specialisatievereniging relevante ontwikkelingen.
Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldingslink onderaan de mailing.

Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van Balieplus.
Balieplus kan uw naam en telefoonnummer gebruiken om u telefonisch te informeren over bijeenkomsten of evenementen van Balieplus.

Balieplus DIRECT
Balieplus gebruikt uw naam, adresgegevens, e-mailadres en specifieke vraag voor het voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie/melding of verzoek tot (na)consultatie.

2.2 Contact met andere geïnteresseerden
Indien u via een aanmeldformulier (voor een bijeenkomst of Balieplus DIRECT-vraag) op de website of telefonisch contact met Balieplus opneemt worden de volgende gegevens verwerkt:
a) Kantoornaam
b) Voor- en achternaam (en eventuele titel)
c) E-mailadres of
d) Telefoonnummer
e) Uw specifieke vraag

Doel van de verwerking
Balieplus verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van uw vraag
Balieplus gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie/melding of verzoek tot (na)consultatie.

Algemeen contact in het kader van uw inschrijving voor een opleiding, evenement, workshop of (regionale) bijeenkomst van Balieplus
Indien u zich heeft ingeschreven voor een opleiding, evenement, workshop of een (regionale)bijeenkomst van Balieplus, gebruikt Balieplus uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en postcode (zonder huisnummer) voor het verstrekken van informatie over een opleiding, evenement, workshop of een (regionale)bijeenkomst van Balieplus de en/of het afhandelen van uw vragen daaromtrent.

E-mails: informatie en aanbiedingen van Balieplus
Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Balieplus uw e-mailadres om u per mail nieuwsbrieven en voor u interessante informatie of aanbiedingen van Balieplus te sturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van Balieplus
Op uw verzoek kan Balieplus uw naam en telefoonnummer gebruiken om u telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van Balieplus.

Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
Balieplus verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap, aanvraag, inschrijving of verzoek tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap, aanvraag, inschrijving of verzoek.
Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Balieplus de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Balieplus passende technische (bijv. een SSL certificaat op onze website voor beveiligde verbinding, anonimisering van uw IP-adres in Google Analytics) en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Balieplus gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Balieplus. Met de verwerkers heeft Balieplus een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en deze Privacyverklaring na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Via info@balieplus.nl kunt u uw persoonsgegevens die Balieplus verwerkt opvragen, laten wijzigen, aanvullen of laten verwijderen. Daarnaast kunt u via een brief naar ons secretariaat bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Balieplus zal u verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en u onverwijld, en in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat Balieplus aan het verzoek heeft gegeven. Indien Balieplus uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens via e-mail of brief contact opnemen met het secretariaat. Balieplus zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Balieplus u hiervan op de hoogte brengen.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Balieplus uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via info@balieplus.nl of telefonisch via 070-2059180. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op een bevoegde rechter. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen per e-mail, brief of telefonisch worden gedaan bij ons secretariaat.

5. Wijziging Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail aan u bekend gemaakt. Balieplus adviseert u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. De laatste versie vindt u op onze website(s).

6. Meldplicht
Balieplus is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de betrokken) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.

———————————————————

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Om de website beter te laten functioneren.
Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we wel en niet op deze website?

Cookies die we niet gebruiken
Op deze website maken we geen gebruik van sessiecookies.
De cookies die we wel gebruiken staan hieronder beschreven.

Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van handelingen op de website.

Om uw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan:

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Bovendien heeft Multitask ICT uw IP gegevens geanonimiseerd door het laatste segment van uw IP adres op nul (0) te zetten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van andere websites kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wilt u niet door Google Analytics gevolgd worden op deze website? Klik hier om tracking voor u uit te zetten.

Social media cookies
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.