Logo Balieplus

Het nieuwe pensioenstelsel: een aantal wijzigingen uitgelicht! (deel 1)

29 september 2023

Op maandag 25 september hebben Jan van Harten (&Gommer Pensions Group) en mr. Theo Gommer (Gommer & Partners Pensioen Advocaten) het kader van het nieuwe pensioenstelsel toegelicht. In het webinar werd stilgestaan bij een aantal belangrijke aandachtspunten voor werkgevers en werknemers. Waaronder de afschaffing van de niet-werken verklaring en de wachttijd, maar ook de verlaging van de maximale toetredingsleeftijd. Wat dat precies betekent, wordt onderstaand toegelicht.  

Niet-werken verklaring

Met ingang van 1 juli 2023 is de intentieverklaring voor pensioen komen te vervallen. Een werknemer die vóór de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) eerder dan vijf jaar vóór zijn of haar AOW-gerechtigde leeftijd wilde stoppen met werken, moest daarvoor een intentieverklaring invullen. Door deze werknemer werd dan verklaard dat hij of zij met (vervroegd) pensioen wilde gaan en dat ook de intentie was niet meer te werken. Dit was in lijn met de fiscale facilitering van pensioen als vervangende inkomensvoorziening. Bij het ontbreken van een intentieverklaring of handelen in strijd daarmee kon de Belastingdienst een boete opleggen.

Op grond van de Wtp geldt echter dat het ouderdomspensioen niet eerder dan tien jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd in mag gaan. Hierdoor is ook de niet-werken verklaring komen te vervallen. Werknemers kunnen hierdoor een pensioenuitkering ontvangen, doorwerken óf weer opnieuw de arbeidsmarkt betreden.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt kan dit voor werkgevers én werknemers interessant zijn. Zeker voor werknemers die rééds voor de inwerkingtreding van de Wtp op basis van een intentieverklaring uit het verleden geen werkzaamheden meer verrichtten. In dat geval is wel van belang of deze werknemers hun pensioenuitkering meer dan tien jaar vóór hun AOW-gerechtigde leeftijd in hebben laten gaan. Voor deze werknemers lijkt de intentieverklaring wél te blijven bestaan.

Afschaffing wachttijd en toetredingsleeftijd

Met de inwerkingtreding van de Wtp is ook de wachttijd in pensioenregelingen afgeschaft. Dit betekent dat het werkgevers niet meer is toegestaan een wachttijd te hanteren voordat een werknemer kan gaan deelnemen in de pensioenregeling. Deze wijziging maakt het voor werknemers (in beginsel) mogelijk na indiensttreding ook onmiddellijk te gaan deelnemen aan de pensioenregeling.

Het blijft wel mogelijk om een beperkte drempelperiode (maximaal 2 maanden) op te nemen in de pensioenregeling. Na afloop van de drempelperiode bouwt een werknemer dan met terugwerkende kracht pensioen op.  

Met ingang van 1 januari 2024 wordt ook de maximale toetredingsleeftijd verlaagd. In het huidige pensioenstelsel is de maximale toetredingsleeftijd 21 jaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit verlaagd naar 18 jaar. De arbeidsrechtelijke gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers liggen voor de hand. Op basis van deze wijzigingen kunnen werknemers eerder deel gaan nemen aan de pensioenregeling én aanspraak maken op de daaruit voortvloeiende pensioenrechten en -aanspraken. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd zal een werkgever hierdoor (in beginsel) een pensioenovereenkomst aangaan met de betreffende werknemer.

Conclusie

Met het afschaffen van de niet-werken verklaring wordt meer flexibiliteit geboden op de arbeidsmarkt voor (voornamelijk oudere) werknemers. Daarnaast brengt de afschaffing van de wachttijd en de verlaging van de toetredingsleeftijd met zich mee dat meer werknemers deel kunnen gaan nemen aan de pensioenregeling. Deze wijzigingen van het pensioenstelsel hebben dan ook arbeidsrechtelijke gevolgen. De belangrijkste arbeidsrechtelijke gevolgen lijken echter gelegen te zijn in de bevoegdheid tot wijziging van de pensioenregeling en het al dan niet verkrijgen van instemming van werknemers.

Dit is een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers en werknemers in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarover later meer….

Webinar gemist?

Heeft u het webinar gemist en wilt u dit graag terugkijken, stuur dan een bericht naar info@gommeradvocaten.nl.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten

Heeft u het webinar gemist en wilt u dit graag terugkijken, stuur dan een bericht naar info@gommeradvocaten.nl.

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates