Logo Balieplus

Categorie: Pensioen

Recent heeft de Hoge Raad zich in een belangrijk arrest uitgelaten over de vraag of een onvoorwaardelijke indexatieregeling in een pensioenregeling gewijzigd kan worden.[1] Wat was er aan de hand?
Echtscheidingen op of na 1 mei 1995 vallen in beginsel onder het regime van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Met de inwerkingtreding van de Wvps werd afscheid genomen van de Boon/Van Loon systematiek in het geval van een scheiding en een gemeenschap van goederen. Op grond van het Boon/Van Loon-arrest, werd pensioen tot de huwelijksgemeenschap gerekend […]
Aon Pensioendesk
Alles dat je aandacht geeft groeit! Start vandaag nog met vermogen opbouwen voor uw pensioen.
Met de verwachte inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) per 1 juli 2023, zal de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders een andere vorm gaan aannemen.
Theo Gommer
De Wet Toekomst Pensioenen komt er nu echt aan en gaat per 1 juli 2023 in. Dit betekent dat alle pensioenregelingen beoordeeld en wellicht aangepast moeten worden. Hoe zit dat? Wat moet ik regelen voor mijn medewerkers en mijzelf?
In artikel 216 Pensioenwet is inzake de bevoegdheid van de rechter het volgende opgenomen: “Zaken betreffende vorderingen uit hoofde van een pensioenovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst, een uitvoeringsreglement of een pensioenreglement worden door de kantonrechter behandeld en beslist.”
Recentelijk heeft Rechtbank Midden-Nederland[ zich gebogen over de vraag of een partner van een overleden deelnemer van de pensioenregeling van PFZW al dan niet terecht een recht op partnerpensioen werd onthouden en of hierbij sprake is van een marginale toetsing door de kantonrechter of een volledige toets.
Pensioen Mediation
Over deze vraag heeft Gerechtshof Den Haag zich recent gebogen, met als gevolg een bewijsopdracht voor de werkgever.[1] Wat was er aan de hand? Casus Partijen verschillen van mening of zij bij de indiensttreding van de werkneemster, als advocaat-stagiaire, hebben afgesproken dat de werkgever een pensioenregeling zou treffen, of dat dit alleen hoefde als dit […]
Inleiding Als sprake is van een overgang van onderneming behoudt een werknemer in principe de arbeidsvoorwaarden die hij had voor de overname. Dat geldt ook voor de pensioenregeling (artikel 7:663 BW). Hiervoor is echter een aantal uitzonderingen van toepassing (artikel 7:664 BW), waaronder de optie dat de overnemende partij de eigen pensioenregeling vóór de overname […]
Pensioen advocatuur
Al vaker is geoordeeld over de informatieplicht die op pensioenfondsen rust en over de vraag wat een pensioenfonds moet doen om hieraan te voldoen. Recentelijk heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich hierover ook weer uitgelaten.
Aon Pensioendesk
Mevr. mr. S.E.N. van Ingen ‘Pensioen bij scheiding; het (toekomstig) wettelijk kader’ Het kader voor de verdeling van pensioen bij scheiding is door de jaren heen een aantal keer gewijzigd. Niet alleen de wetgever heeft hier aan bijgedragen, maar zeker ook de Hoge Raad. Een blik op de toekomst leert dat een nieuw kader aanstaande […]
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Als op grond van de Wet Bpf 2000[1] voor een werkgever sprake is van een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds, kan er op grond van het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000[2] sprake zijn een mogelijkheid van vrijstelling. De werkgever valt dan wel onder de werkingssfeer van het pensioenfonds, maar wordt vrijgesteld van deelname. Afhankelijk van de […]