Logo Balieplus

Categorie: Pensioen

In eerdere artikelen is reeds stilgestaan bij de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid van de werkgever. In een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant[1] stond wederom een eenzijdige wijziging van de pensioenregeling centraal. Deze bevoegdheid werd door de werknemers echter betwist. De belangen van partijen werden door de kantonrechter gewogen, ter beoordeling van het ‘zwaarwichtig’ belang van de […]
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Lees hier over een aantal aandachtspunten in het kader van het nieuwe pensioenstelsel.
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Lees hier over een aantal aandachtspunten in het kader van het nieuwe pensioenstelsel.
Op maandag 25 september organiseert Gommer & Partners Pensioen Advocaten een webinar over de Wet Toekomst Pensioenen.
Pensioen Mediation
Op 25 augustus 2023 overwoog de Hoge Raad dat de uitleg van een vaststellingsovereenkomst beheerst wordt door de zuiver grammaticale uitleg (ook wel bekend als de ‘cao-uitleg’), doordat partijen dit met zoveel woorden in de vaststellingsovereenkomst hadden vastgesteld.
– zonder hoofdzakelijkheidscriterium alsnog een zekere ondergrens? Lees meer over de uitspraak over een uitlegvraag van het verplichtstellingsbesluit van Bpf MITT.
In een geschil voor de rechtbank Rotterdam stond onlangs een schending van de zorgplicht centraal. Een tussenpersoon had immers nagelaten te onderzoeken of de werkgever onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt (‘bpf-check’), en werd door de werkgever aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.
De Rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak tussen online flitsbezorger Gorillas en Bpf Levensmiddelen. De relevantie van deze uitspraak ligt in de toepassing van de nieuwe jurisprudentie van de Raad van State aangaande de publiekrechtelijke evenredigheidstoetsing.
Recent heeft de Hoge Raad zich in een belangrijk arrest uitgelaten over de vraag of een onvoorwaardelijke indexatieregeling in een pensioenregeling gewijzigd kan worden.[1] Wat was er aan de hand?
Echtscheidingen op of na 1 mei 1995 vallen in beginsel onder het regime van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Met de inwerkingtreding van de Wvps werd afscheid genomen van de Boon/Van Loon systematiek in het geval van een scheiding en een gemeenschap van goederen. Op grond van het Boon/Van Loon-arrest, werd pensioen tot de huwelijksgemeenschap gerekend […]
Aon Pensioendesk
Alles dat je aandacht geeft groeit! Start vandaag nog met vermogen opbouwen voor uw pensioen.
Met de verwachte inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) per 1 juli 2023, zal de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders een andere vorm gaan aannemen.